Permanent Ampiais- ja tuholaisvaahto

Permanent on uudenlainen vaahtomainen aine ampiaisten ja niiden pesien sekä muiden hyönteisten torjuntaan vaikeapääsyisistä onkaloista, vaatekaappien takaa tai muista hankalista paikoista.

Suihkuta vaahtoa myöhään illalla tai aikaisin aamulla erityisesti pesäaukkoon ja jos mahdollista suoraan aukosta sisään, jotta vaahtoa levittyy myös pesän sisällä oleviin onkaloihin. Mikäli ampiaiset kaivautuvat vaahdon läpi ulos, toista käsittely.

Voit poistaa ampiaispesän 4 tunnin päästä käsittelystä.

Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

Hinta
15,00 €
Neudorff Ampiaisvaahto  ja Tuholaisvaahto

Neudorff Ampiaisvaahto ja Tuholaisvaahto

  • Neudorff Ampiaisvaahto  ja Tuholaisvaahto
  • Neudorff Ampiaisvaahto  ja Tuholaisvaahto

Erikoisaine ampiaispesien hävittämiseen! Myös muille tuholaisille. Uusi vaahtomainen spray ampiaispesien torjuntaan. Sopii myös muille hankalille hyönteisille. Ampiaispesään sumutettava vaahto joka estää sekä ampiaisten ulostulon että samalla tuhoaa ampiaiset. Torjunta suoritetaan aamuvarhainennen kuin aurinko ehtii lämmittää ampiaispesän. Pesä voidaan poistaa muutaman tunnin kuluttua. Vaahto pysyy toimintakelpoisena useamman tunnin ajan. Torjunta voidaan suorittaa myös vaikeasti saavutettavissa paikoissa, kuten vuorilautojen välissä ullakoilla.


GHS02 – syttyvä, GHS07 – terveysvaara, GHS09 – ympäristövaara
Huomiosana: Vaara

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P337 + P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
P410 + P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50°C/122°F lämpötiloille.

H220 Erittäin helposti syttyvä kaasu.
H226 Syttyvä neste ja höyry.
H302 Haitallista nieltynä.
H312 Haitallista joutuessaan iholle.
H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H315 Ärsyttää ihoa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318 Vaurioittaa voimakkaasti silmiä.
H332 Haitallista hengitettynä.
H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Tiettyjen seosten lisämerkintöjä koskevat erityissäännöt:
Sisältää limoneenia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Lisäohjeita vaaroista ihmiselle ja ympäristölle:
Kuumentaminen johtaa paineen nousuun ja halkeamisvaaraan.

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…