Permanent Hyttys- ja kärpässpray

Permanent on heti käyttövalmis pinnoille sumutettava pintaspray. Sumuta kertaalleen hyttysten ja kärpästen käyttämät levähdys- ja oleskelupaikat esim. ikkunan- ja oven karmit ja lamppujen varjostimet.

Laskeutuessaan käsitellylle alueelle sumutettua torjunta- ainetta jää hyönteisten jalkoihin. Hyönteiset puhdistavat jalkansa ja ainetta kulkeutuu niiden elimistöön aiheuttaen välittömän kuoleman. Yhden käsittelyn vaikutus säilyy 6- viikkoa.

Hinta
12,00 €
Neudorff Hyttys- ja Kärpässpray

Neudorff Hyttys- ja Kärpässpray

Erinomainen tuote vaikkapa kesämökkikäyttöön tai navettoihin joissa kärpäset ovat ongelmana.


GHS02 – syttyvä, GHS07 – terveysvaara, GHS09 – ympäristövaara
Huomiosana: Vaara

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P305 + P351 + JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
P338 Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P337 + P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
P410 + P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50°C/122°F lämpötiloille.
P501 Sisältö / pakkaus paikalliselle ongelmajätelaitokselle ulos.

Tiettyjen seosten lisämerkintöjä koskevat erityissäännöt:
Sisältää limoneenia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…