Permanent Tuholaisspray on tarkoitettu kaikkien ryömivien tai lentävien hyönteisten, myös koiden torjuntaan sisätiloissa.
Sumuta hajuton ja näkymätön viiva esim. kylpyhuoneen lattian ja seinän nurkkaan. Kun sokeritoukka seuraavan kerran tulee kolostaan tämän näkymättömän viivan yli tarttuu sen tassuihin torjunta-ainetta jotka se puhdistaa suullaan. Tämän jälkeen tuhohyönteinen kuolee.

Heti vaikuttava ja sen lisäksi vaikutus säilyy tehokkaana 6 viikkoa suihkutetuilla pinnoilla. Soveltuu kaikille kodin tuholaisille: koit, torakat, sokeritoukat, siirat, luteet ja ampiaiset. Käyttökohteena ovat WC, kylpyhuoneet, pesutuvat, kellarit, autotallit, kesämökit ja karjasuojat.

Vaikuttaa heti + kuuden viikon kestovaikutus. Riittää n. 20 m²:lle

Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

Hinta
13,50 €
Neudorff Permanent Tuholaisspray

Neudorff Permanent Tuholaisspray

Tekniset tiedot
Pakkaus: 500 ml

Lisätiedot
Huomiosana: Vaara


GHS02 – syttyvä, GHS07 – terveysvaara, GHS09 – ympäristövaara

Vaaralausekkeet:

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet:

P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
P338 Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P337 + P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
P410 + P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50°C/122°F lämpötiloille.
P501 Sisältö / pakkaus paikalliselle ongelmajätelaitokselle ulos.

H220 Erittäin helposti syttyvä kaasu.
H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.
H226 Syttyvä neste ja höyry.
H302 Haitallista nieltynä.
H312 Haitallista joutuessaan iholle.
H315 Ärsyttää ihoa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H332 Haitallista hengitettynä.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Tiettyjen seosten lisämerkintöjä koskevat erityissäännöt:
Sisältää limoneenia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…